Jdi na obsah Jdi na menu
 


Můj návrh na změnu zákona o LP starších řidičů

 V listopadu 2012 jsem odeslal poslancům tento návrh na změnu zákona:

 
                                                                                            Poslanecká sněmovna
                                                                                      Parlamentu České republiky
 
Přílohy:
1)      Můj dopis adresovaný ministrovi zdravotnictví panu Hegerovi.
 
                                                                                               v Praze 25.listopadu 2012
Návrh na změnu legislativy
ve věci povinných lékařských prohlídek pro řidiče ve věku nad 60 roků.
 
 Upozorňuji na kolizi dvou legislativních norem přímo zakládající podmínky k nekalé činnosti zneužíváním ustanovení zákonné normy a k bezdůvodnému obohacení.
 Jedná se o lékařské prohlídky. V současném zdravotním systému existují dvě legislativně podložené lékařské prohlídky.
 
1) Preventivní prohlídka. Na tu má nárok každý pacient, včetně dětí 1x za 2 roky. Rozsah této prohlídky je stanoven vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 56/97. Zvláštností této lékařské prohlídky je, že je bezplatná, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou a neplatí se ani regulační poplatek. To je proto, že tato prohlídka je žádoucí, všechny stupně zdravotní péče, včetně ministerstva zdravotnictví jí propagují, vyzdvihují její význam, neboť se zdůrazňuje význam zdravotní prevence jako významného faktoru pro snížení výdajů na zdravotní péči občanů. Dokonce zdravotní pojišťovny udělují bonusy pro ty pacienty, kteří tyto preventivní prohlídky pravidelně absolvují. S tímto názorem souhlasí a tento trend podporuje i ministerstvo zdravotnictví.
 
2) Zdravotní prohlídka za účelem zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 Tato prohlídka je dle zákona 361/2000 Sb., povinná pro žadatele o řidičské oprávnění a dále pak pro řidiče při dosažení 60 roků, 65 roků, 68 roků a dále každé dva roky. Rozsah této prohlídky je určen vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 277/2004.
 Přestože tato prohlídka je nařízena zákonem a v podstatě podmiňuje platnost řidičského oprávnění, posuzuje se jako když jí občan – řidič vyžaduje z vlastní vůle. Zdravotní pojišťovny tuto prohlídku nehradí, v plné výši ji hradí sám občan – řidič. Cenu za tuto prohlídku si určuje lékař sám a tato platba je jeho příjmem. Výše platby se pohybuje v rozmezí 350 – 500,-Kč.
 
 Porovnáme-li obě vyhlášky ministerstva zdravotnictví, č. 56/97Sb., a 277/2004 Sb., zjistíme, že rozsah preventivní prohlídky obsahuje všechna vyšetření prohlídky na zjištění zdravotní způsobilosti řidiče a dokonce preventivní prohlídka je podrobnější (po 45 roce vyšetření na záchyt onkologických příznaků, metabolismu – cukrovka, u žen vyšetření prsů.)
 
 Rozklad dopadu těchto dvou legislativních opatření do běžné praxe:
 
 Na prvý pohled mají obě tato zákonná ustanovení svá opodstatnění. Preventivní prohlídky snižují náklady na zdravotní péči a posilují odpovědnost občanů k vlastnímu zdraví.
 Sledování zdravotního stavu řidičů a jejich schopnosti řídit motorové vozidlo je též opodstatněné. Vysoká nehodovost je neoddiskutovatelný fakt. Takže sledování zdravotního stavu řidičů a jejich schopností řídit motorové vozidlo je logický výstup.
 Bohužel, týká se pouze řidičů, kteří mají nejvíce zkušeností, nejdelší řidičskou praxi a ve statistikách dopravních nehod nefigurují na předních místech. To ovšem není důvodem k protestům. Toto opatření má spíše diskriminační charakter.
 Tento nedostatek daného systému si uvědomují i odborníci na silniční dopravu, včetně policie ČR. Vadí jim, že zdravotní stav držitele řidičského oprávnění je sledován pouze při podání žádosti o řidičské oprávnění, tedy při nástupu do autoškoly, což bývá nejčastěji v 18 letech a pak až po 42 rocích, v 60 letech. Byli by rádi, kdyby zdravotní schopnost k řízení motorového vozidla byla sledována průběžně a to u všech věkových kategorií.
 Mne však zajímal souběh těchto shora uvedených legislativních ustanovení.
 Problém nastane, uvědomíme-li si, že občan a řidič je jedna a táž osoba. Představil jsem si (a v praxi vyzkoušel) jak vyhovět oběma normám současně. Dostavím-li se, jako ukázněný a zodpovědný občan po dvou letech na preventivní prohlídku a současně žádám potvrzení o mé zdravotní schopnosti řídit motorové vozidlo.
 Pak mohou nastat čtyři varianty řešení tohoto legislativního problému:
 
1)      Lékař vykoná precisně preventivní prohlídku i se všemi laboratorními vyšetřeními na EKG, vyšetření zraku a sluchu včetně nitroočního tlaku, onkologickou prevenci per rectum, u žen i vyšetření prsu. Po 45 roce pacienta i vyšetření glykemie. Tedy přesně tak, jak mu ukládá vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 56/1997. Po takto důkladně vykonané prohlídce potvrdí bez dalšího i zdravotní způsobilost k řízení vozidel a řekne si o 350,- až 500,-Kč.
 Zde bych viděl kolizi se zákonem o střetu zájmů, neboť lékař v tomto případě zneužije informace získané z profesního zařazení hrazeného z peněz pojišťovny k vlastnímu, osobnímu prospěchu a obohacení, aniž by vykonal to, za co žádá platbu.
2)      Nebo po skončení preventivní prohlídky a vyhodnocení všech odborných vyšetření ukončí preventivní prohlídku, výsledek zanese do karty pacienta a zahájí tutéž prohlídku, v témž rozsahu, se všemi odbornými vyšetřeními ještě jednou, tentokrát za účelem zjištění způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za tuto druhou prohlídku si nechá zaplatit 350 - 500,-Kč.
 Kromě nesmyslnosti až absurdity takovéhoto řešení má i toto řešení zákonnou kolizi. Lékař svou, soukromou, prohlídku vykonal ve své pracovní době, kterou má placenou od zdravotní pojišťovny paušálem za každého pacienta v kartotéce. Ordinační hodiny má vyznačeny viditelně v čekárně. Prostě si v pracovní době „střihnul“ melouch. Na úkor pacientů čekajících v čekárně. Za to se v běžném zaměstnání vyhazuje.
3)      Dalším řešením je, že lékař vykoná preventivní prohlídku, výsledek založí do karty, pacienta si pozve po své pracovní době a vykoná tutéž prohlídku se všemi laboratorními vyšetřeními ještě jednou a oprávněně bude požadovat 500,-Kč. Právně bezchybné, pacient si ale bude jistě ťukat na čelo a zážitek bude dávat k lepšímu při posezení s přáteli u piva.
4)      Nebo lékař po provedené preventivní prohlídce uvěří tomu, že pacient je po zdravotní stránce v kondici, že jeho zjištěný zdravotní stav zaručuje způsobilost řídit motorová vozidla a výsledek této prohlídky, kterou mu zaplatí zdravotní pojišťovna, vyznačí i do předepsaného formuláře zdravotní způsobilosti pro řízení vozidel, který si občan-řidič přinesl s sebou. Za lékařskou prohlídku na zjištění schopností řídit motorové vozidlo, kterou nevykonal, nebude požadovat ani platbu. S touto variantou č. 4 jsem se dosud nesetkal.
 
 Protože mne zajímalo praktické řešení tohoto problému, zaslal jsem na ministerstvo zdravotnictví dotaz, jak tento problém řešit.
 Dostalo se mi vyhýbavé odpovědi, kde mi bylo oznámeno, že existují dvě zdravotní prohlídky. A sice prohlídka preventivní, hrazená pojišťovnou a prohlídka na zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, kterou platí řidič.
 Protože toto mi bylo známo i před tímto sdělením, zaslal jsem dotaz přímo panu ministrovi Hegerovi. V tomto dotazu jsem podrobně popsal, na co se dotazuji.
(příloha 1)
 Odpověděl mi pan Vlastimil Sršeň, ředitel odboru komunikace s veřejností ministerstva zdravotnictví.
(příloha 2)
 
 Tato odpověď, sdělující stanovisko ministerstva zdravotnictví, je velice pozoruhodná. Potvrzuje a legalizuje totiž to, co všichni známe z běžné praxe. Lékař se zeptá občana – řidiče zda má nějaké potíže a „pleskne“ razítko. Do dokumentu, který si přinese občan – řidič s sebou. Za tuto „prohlídku“ si lékař řekne o 350 – 500,-Kč.
 Tento postup, který jsem si ani nedovolil uvádět (přestože jej všichni známe a všichni jsme se s ním setkali), aby mne lékaři nežalovali pro pomluvu, je dle ministerstva nejen legální, ale i žádoucí, neboť se tím šetří prostředky zdravotního pojištění. Precisní provedení zákonem uložené lékařské prohlídky, dle ministerstva zdravotnictví, by posudek zbytečně prodražovalo.
 Není to až tak profesní podvod, neboť lékař (jak zdůrazňuje i ministerstvo zdravotnictví) zná stav pacienta z jeho karty, kterou vede ve své kartotéce a je mu znám i výsledek podrobné preventivní prohlídky. Z tohoto hlediska je vydaný posudek plnohodnotný, podložený vyšetřením a pravomocný.
 Otázkou zůstává, proč má občan – řidič platit za „prohlídku“, kterou lékař nevykoná, když i dle ministerstva zdravotnictví je žádoucí, aby jí nevykonával.
 Další otázkou je, proč musí v legislativě figurovat dvě lékařské prohlídky, jestliže se o jedné předem ví, že nebude vykonávána a podklady pro tuto prohlídku se „vezmou“ z první z nich, z prohlídky preventivní.
 Takto v  praxi se stává občanem placená lékařská prohlídka pouze další zdravotní daní, jejíž odvod však nesměřuje do státního rozpočtu, nebo do příjmu zdravotních pojišťoven, ale je přímým příjmem lékaře.
 Dle ustanovení Občanského zákoníku se jedná o bezdůvodné obohacení, legalizované a podporované ministerstvem zdravotnictví.
 Navíc je tato dodatková zdravotní daň diskriminačně cílená pouze na občany důchodového věku, kteří žijí ze starobního důchodu.
 Protože lobbyng je uznáván jako legální nátlak na zákonodárný sbor, navrhuji jako občan, lobbysta – amatér upravit zákon č. 361/2000 Sb., O silničním provozu takto:
 
§ 87, odst. 3) se doplňuje o větu:
 
 Posudek o zdravotní způsobilosti dle § 85, odst. 2) vydá lékař i na základě provedené preventivní prohlídky dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 56/97.
 
 Jsem přesvědčen, že se jedná pouze o legalizaci stávajícího stavu a odstranění diskriminace vybrané skupiny občanů. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel se stejně vydává na základě výsledků preventivní prohlídky, což je ministerstvem zdravotnictví uznávaný a žádoucí postup.
Jan Sladký
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čeho jsme se dočkali? Lékaři by z toho nebyli nadšeni. MUDr. Koskuba,  zástupce občanů v Poslanecké sněmovně přivolil, aby řidiči v důchodu chodili na povinné prohlídky a platili za ně panu doktorovi až od 65 roků. Využít preventivní prohlídku a máznout razítko, nelze. Lékaři by z toho nebyli nadšeni. Že si svou životní úroveň vydírají z důchodců, nevadí. Stydět se nemusí. To je přežitek. Morálka je něco, před čím je nutno odplivnout. Je to prasečina, ale doktoři se mají lépe. Tak ať důchodci platí a drží hubu. To je demokracie. Vláda lidu.
Jan Sladký